Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STRAWCZYNIE

 

I. PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Korzystanie z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
 4. a) okazać dowód osobisty,
 5. b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 6. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 7. Użytkownik powinien niezwłocznie informować Bibliotekę o wszelkich zmianach w danych osobowych.

II. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W WYPOŻYCZALNI

 1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów na okres 45 dni
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczane przez innych czytelników.
 5. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów wydawnictw informacyjnych itp.

III. ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczeństwa powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie książki odpowiada Czytelnik.
 3. Biblioteka może przyjąć od Czytelnika inną książkę w zamian za zgubioną  lub zniszczoną.                                        

IV. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Za przetrzymywanie książki ponad termin Biblioteka wysyła upomnienia.
  2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek  biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, uchylających się od zwrotu książek.

V. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki.
 2. Czytelnik może na piśmie zgłaszać wnioski i uwagi do Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie 

VI. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie (adres: Strawczynek, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn, numer telefonu: 41 303 86 35).
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.